Regulamin Konkursu Święconka 2017


REGULAMIN KONKURSU „Święconka 2017”
§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Święconka 2017” zwanego dalej „Konkursem” jest Tercja Sc Alicja i Piotr Kalisiak z siedzibą w Kobyłce ul.Żwirki i Wigury 18 (zwana dalej „Organizatorem” ). Zasady konkursu (akcji promocyjnej),organizowanego celem promocji i reklamy towarów będących w ofercie Organizatora, oraz warunki uczestnictwa określają postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.e-obrus.pl w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie/zapoznanie się przez Uczestnika w dowolnym czasie.
3. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 08-04.2017 r do 30.04.2017 r. (Okres trwania Konkursu).
4. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. kodeksu cywilnego.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs (akcja promocyjna) jest finansowany z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
8. Organizator oświadcza, iż niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związany.
9. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem.


§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook, która spełnia łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”), w szczególności w ust. 2 poniżej.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna w Okresie trwania Konkursu
a. zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu,
b. podać swoje dane osobowe: imię , adres e-mail,
c. zgłosić się do udziału w Konkursie,
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu i otrzymają nagrody główne, o których mowa w § 4 Regulaminu.
4. W celu promocji i reklamy towarów będących w ofercie Organizatora każdy Uczestnik Konkursu po zarejestrowaniu się w Konkursie, otrzyma Kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 20% rabatu na wskazane w mail produkty
O skutecznym zgłoszeniu się do udziału w Konkursie, a tym samym o przyznaniu rabatu, o którym mowa w ust. 5 , Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej w oparciu o dane podane przy zgłoszeniu do Konkursu (§ 2 ust. 2 pkt b.).
§ 3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzców Konkursu wyłoni spośród Uczestników Komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora.
3. Komisja konkursowa wybierze zwycięzcę pod kątem występowania takich elementów odpowiedzi jak: oryginalność, kreatywność, pomysłowość.
4. O wyborze zwycięzców Organizator poinformuje wiadomością mail.
5. Zwycięzca zostanie poinformowany o obowiązku skontaktowania się z Organizatorem, w celu ustalenia zasad odbioru nagrody głównej, za pośrednictwem poczty email na adres: konkurs@tercja.pl w ciągu 7 dni, od daty wysłania emaila z informacją o wygranej.
6. Jeżeli zwycięzca, nie skontaktuje się z Organizatorem, zgodnie z ust. 5 powyżej, wówczas nagroda główna przechodzi na kolejną osobę z listy Uczestników, wybranych przez Organizatora.

§ 4. NAGRODY

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody główne.
2. Nagrodami głównymi w Konkursie dla Uczestników, którzy zostali wyłonieni jako zwycięzcy są:
a. nagrody rzeczowe w postaci torby termicznej o wartości 1 gr.
wraz z
3. Nagrody rzeczowe będą wysyłane pocztą kurierską na adres zwycięzcy podany przez zwycięzcę , w terminie 14 dni
4. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
5. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od dnia zakończenie konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób posiadających konto w serwisie www.facebook.pl jest serwis Facebook. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wysłania nagród oraz realizacji Kodów rabatowych, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Organizatora oraz w celach, na które wyraził zgodę, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej, w szczególności wzięcia udziału w Konkursie, wysyłki nagród i realizacji Kodów rabatowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem akcji promocyjnej do chwili zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie również udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Tercja Sc Alicja i Piotr Kalisiak Treść Regulaminu akcji będzie można również otrzymać pocztą wysyłając na podany wyżej adres kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 8.04.2017 r.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel